top of page
extra top security padlock

Gebruiksvoorwaarden van de website

​De volgende gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Brand New Me Wellness Coaching-programma's ("Bedrijf", "wij" of "ons").

 

De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten die ze uitdrukkelijk door verwijzing bevatten (gezamenlijk deze "Gebruiksvoorwaarden"), regelen uw toegang tot en gebruik van https://wwww.LAWRTW.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of via https://www.LAWRTW.com (de “Website”), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker.

 

Lees de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid , hierin opgenomen door middel van verwijzing. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief de overeenkomsten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, mag u de website niet openen of gebruiken.

 

Deze Website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u meerderjarig bent om een bindend contract met het bedrijf aan te gaan en aan alle voorgaande geschiktheidsvereisten te voldoen. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet openen of gebruiken.

 

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

 

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

 

Privacy

 

Uw gebruik van de website is ook onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf. Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op de website en gebruikers informeert over onze praktijken voor het verzamelen van gegevens. Uw akkoord met het privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

 

Vrijwaring

 

Uw gebruik van de Website is ook onderworpen aan de Disclaimer van het Bedrijf. Lees onze Disclaimer, die ook van toepassing is op de Website en die gebruikers informeert over verschillende beperkingen met betrekking tot de informatie die op de Website wordt verstrekt. Uw akkoord met de Disclaimer wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Toegang tot de website en accountbeveiliging

 

We behouden ons het recht voor om deze website en alle diensten of materiaal die we op de website aanbieden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website, of de hele website, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

 

Om toegang te krijgen tot de website of sommige van de bronnen die deze aanbiedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website en alle bronnen die van de Website zijn gedownload dat alle informatie die u op de Website verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren bij deze website of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de website, wordt beheerst door ons privacybeleid , en u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest, of krijgt, als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze aan geen enkele andere persoon of entiteit bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te geven tot deze website of delen ervan met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u toegang krijgt tot uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of vastleggen.

 

We hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiecode, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uit te schakelen, ook als u naar onze mening een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Geen onrechtmatig of verboden gebruik en intellectueel eigendom

 

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website, strikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website garandeert u het Bedrijf dat u de Website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden. U mag de Website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website niet gebruiken op een manier die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Website door een andere partij zou kunnen belemmeren. U mag op geen enkele wijze via de Website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of verstrekt.

 

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Website wordt gebruikt, is eigendom van het Bedrijf of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, legenda's of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en u zult hierin geen wijzigingen aanbrengen.

 

U mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, op de website of een van de beschikbare bronnen niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. downloaden van de website.

 

De bedrijfsinhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website geeft u niet het recht om onbevoegd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of attributiekennisgevingen in inhoud verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend gebruiken voor uw individuele gebruik en u zult geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf en de eigenaar van het auteursrecht. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van het bedrijf of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden.

 

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de bedrijfsslogan en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze Website zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

 

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

 

Zoals uitgebreider uiteengezet in de Disclaimer , is de informatie op deze Website en de bronnen die via deze Website kunnen worden gedownload, uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden.​ De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat of geïnterpreteerd als juridisch, financieel, fiscaal, medisch, gezondheids- of ander professioneel advies.

 

Nauwkeurigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

 

Zoals uitgebreider uiteengezet in de Disclaimer , hebben we ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden nauwkeurig zijn en waardevolle informatie bieden, maar we kunnen de nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen. Noch het bedrijf, noch een van zijn eigenaren of werknemers kan aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen op deze website of voor enige schade die u kunt lijden als gevolg van het niet inwinnen van deskundig advies van een professional die bekend is met uw situatie.

 

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties.  U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle schade die u lijdt als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website of de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van deze website. U stemt ermee in om uw oordeel te gebruiken en zorgvuldigheid te betrachten voordat u actie onderneemt of plannen of beleid implementeert dat op deze website wordt voorgesteld of aanbevolen.

 

Geen garanties met betrekking tot resultaten

 

​ Zoals uitgebreider uiteengezet in de Disclaimer, stemt u ermee in dat het Bedrijf geen garanties heeft gegeven over de resultaten van het ondernemen van actie, ongeacht of dit wordt aanbevolen op deze Website of niet. Het bedrijf biedt educatieve en informatieve bronnen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen slagen. U erkent niettemin dat uw uiteindelijke succes of falen het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie en talloze andere omstandigheden buiten de controle en/of kennis van het Bedrijf.

 

U erkent ook dat eerdere resultaten geen vergelijkbare uitkomst garanderen.  De resultaten die zijn verkregen door anderen - of het nu klanten van het bedrijf zijn of anderszins - die de principes toepassen die op deze website zijn uiteengezet, zijn dus geen garantie dat u of enige andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal kunnen behalen.

 

E-mail en andere elektronische communicatie

 

Het bezoeken van de website of het verzenden van e-mails naar het bedrijf vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de website verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 

We zouden graag met u communiceren via e-mail, en er zijn verschillende plaatsen op deze website die u de mogelijkheid bieden om een elektronische communicatie naar het bedrijf te sturen. Dergelijke e-mail of andere elektronische communicatie creëert echter geen zakelijke relatie of enige contractuele relatie.  Zoals uitgebreider uiteengezet in ons Privacybeleid , zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle communicatie vertrouwelijk blijft, maar we kunnen de veiligheid van dergelijke communicatie niet garanderen en kunnen niet garanderen dat we niet verplicht zouden zijn om dergelijke communicatie openbaar te maken als gevolg van een gerechtelijk bevel.

 

Gebruik van communicatiediensten

 

De Website kan bulletinboard-diensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, blogcommentaarsecties en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met het grote publiek of met een groep te communiceren (gezamenlijk "Communicatiediensten"), stemt u ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst.

 

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van een Communicatiedienst niet: de wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen belastert, misbruikt, lastigvalt, stalkt, bedreigt of anderszins schendt ; een ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden; bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele-eigendomswetten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen; bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen; adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat; enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uit te voeren of door te sturen; elk bestand downloaden dat is geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid; het vervalsen of verwijderen van auteursattributies, juridische of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, een andere gebruiker beperken of verbieden om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten; een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst; zonder hun toestemming informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen; toepasselijke wet- of regelgeving overtreden.

 

Het Bedrijf is niet verplicht om toezicht te houden op de Communicatiediensten. The Company behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. The Company behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

 

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen in naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

 

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf in een Communicatiedienst. Het Bedrijf heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde woordvoerders van het Bedrijf, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van het Bedrijf.

 

Materialen die naar een Communicatiedienst worden geüpload, kunnen onderhevig zijn aan geplaatste gebruiks-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

 

Materialen die op de website worden geleverd

 

Het bedrijf claimt geen eigendom van het materiaal dat u aan de website verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, uploadt, invoert of indient op een website of onze gerelateerde diensten (gezamenlijk "Inzendingen"). Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, geeft u het Bedrijf, onze gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders echter toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de exploitatie van hun internetactiviteiten, inclusief, zonder beperking, de rechten om: uw Inzending te kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw op te maken; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

 

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin bepaald. Het Bedrijf is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar het Bedrijf's eigen goeddunken verwijderen.

 

Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen , upload, invoer of verzend de Inzendingen.

 

Links naar websites en diensten van derden

 

De Website kan links naar andere Websites (“Gelinkte Websites”) bevatten. De Gelinkte Websites staan niet onder de controle van het Bedrijf en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot links op een Gelinkte Website, of enige wijzigingen of updates van een Gelinkte Website. Het bedrijf verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door het bedrijf van de website of enige associatie met de exploitanten ervan.

 

Bepaalde diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door Websites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit die afkomstig is van de Website, erkent u en stemt u ermee in dat het Bedrijf dergelijke informatie en gegevens mag delen met een derde partij waarmee het Bedrijf een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de gevraagde dienst of functionaliteit te leveren op namens de gebruikers en klanten van de Website.

 

Gebruik van sjablonen en formulieren

 

Het Bedrijf biedt verschillende sjablonen en/of formulieren om te downloaden en/of te verkopen op deze Website. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze sjablonen en/of formulieren te gebruiken voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de sjablonen en/of formulieren op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken te creëren, reverse-engineering toe te passen, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren. , behalve voor wijzigingen in het invullen van de sjablonen en/of formulieren voor uw geautoriseerde gebruik.

 

Door Formulieren te bestellen of te downloaden, stemt u ermee in dat de Formulieren die u koopt of downloadt alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

 

Gebruik van betaalde cursussen, programma's en bijbehorend materiaal

 

Het Bedrijf biedt van tijd tot tijd verschillende cursussen, programma's en bijbehorend materiaal te koop aan op deze Website. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze cursussen, programma's en bijbehorend materiaal (gezamenlijk de "cursussen") te gebruiken voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de Cursussen op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken te creëren, reverse-engineering toe te passen, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren.

 

Door cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat de cursussen die u koopt of downloadt alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

 

Door cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, gaat u er verder mee akkoord dat u geen afgeleid werk zult maken op basis van de cursussen en dat u geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van de informatie in de cursussen.

 

Gebruik van gratis downloadbare inhoud

 

Het bedrijf biedt verschillende bronnen op deze website, waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen door een e-mailadres op te geven. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze middelen te gebruiken die worden verstrekt in ruil voor een e-mailadres (de "Freemium-inhoud") voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de Freemium-inhoud op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken te creëren, reverse-engineering toe te passen, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren.

 

Door de Freemium-inhoud te downloaden, stemt u ermee in dat de Freemium-inhoud die u downloadt alleen door u mag worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mag worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

 

Door de Freemium-inhoud te downloaden, gaat u er verder mee akkoord dat u geen afgeleid werk zult maken op basis van de Freemium-inhoud en dat u geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van informatie in de Freemium-inhoud.

 

Gasten

 

Het Bedrijf kan van tijd tot tijd informatie van een derde partij verstrekken in de vorm van een podcast-gastinterview, interview op een ander platform, gastblogpost of ander medium. Het bedrijf heeft geen controle over de informatie die door dergelijke externe gasten wordt verstrekt, is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken van de waarheid van de verstrekte informatie en kan de waarheidsgetrouwheid van verklaringen van dergelijke gasten niet garanderen.

 

Personen die ermee instemmen om als gast te verschijnen op een podcast die door het bedrijf wordt aangeboden, stemmen ermee in om alle intellectuele eigendomsrechten die ze mogelijk hebben in dergelijke interviews over te dragen aan het bedrijf en verder een licentie te verstrekken voor alle rechten die ze niet kunnen toewijzen.

 

Annulering van abonnement

 

Bepaalde producten en diensten van het bedrijf worden doorlopend aangeboden met een maandelijks of jaarlijks abonnement. Gebruikers kunnen abonnementen op elk moment annuleren door Cassandra@LAWRTW.com te e-mailen.

 

Uw abonnement loopt door tot het einde van de bestaande abonnementsperiode en eindigt aan het einde van die periode. Na een annulering worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Geen geld terug

 

Alle verkopen zijn definitief en het bedrijf biedt geen geld-terug-garanties. U erkent en gaat ermee akkoord dat u onder geen enkele omstandigheid recht hebt op restitutie voor enige aankoop.

 

Geen garanties

 

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF GEEFT VERDER GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA'S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN OP OF VIA DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF TE ONTHULLEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DAT U OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE MET U IS VERBONDEN KAN LIJDEN OF LEIDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF DE BRONNEN DIE U VAN DEZE WEBSITE KAN DOWNLOADEN .  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EVENTUELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

 

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE.

 

HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEKEN OP DE WEBSITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFIEK, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID.

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE VENNOOTSCHAP EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNTITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE, DAARONDER DAN DAARIN , GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET LEVEREN VAN OF HET NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE , PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF OF EEN ONDERNEMER VAN EEN ADVERTENTIE DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

 

Arbitrage

 

​ U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die u, nu of in de toekomst, hebt die voortvloeien uit of verband houden met deze website, het bedrijf, alle contracten die u aangaat met het bedrijf en alle producten en Diensten.

 

Voor zover u een dergelijke claim probeert te doen gelden, stemt u er hierbij uitdrukkelijk mee in om een dergelijke claim alleen in te dienen door middel van bindende arbitrage in Indianapolis, Indiana. Verder stemt u ermee in en doet u hierbij afstand van elk recht op groepsarbitrage en stemt u er in plaats daarvan mee in om een arbitrage uit te voeren die uitsluitend betrekking heeft op individuele vorderingen die u en/of een aan u gerelateerde entiteit tegen het bedrijf stelt. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u er verder mee in dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met het starten van de arbitrage en voor het beheer van de arbitrage.

 

Internationale gebruikers

 

De Service wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door het Bedrijf vanuit onze kantoren in de VS. Als u toegang krijgt tot de Service vanaf een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de Bedrijfsinhoud die via de Website toegankelijk is, niet zult gebruiken in enig land of op enige manier die is verboden door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

 

vrijwaring

 

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of het onvermogen om de Website of diensten te gebruiken, door u geplaatste gebruikersposts, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig meewerkt met het Bedrijf bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.

 

Beëindiging en toegangsbeperking

 

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, en u stemt er hierbij mee in om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website of de Gebruiksvoorwaarden op te lossen in overeenstemming met de bovenstaande arbitrageclausule. Het gebruik van de Website is niet toegestaan in een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden uitvoert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze sectie.

 

Geen joint venture of andere relatie

 

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en het bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de website. De uitvoering van deze overeenkomst door het bedrijf is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van het bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de website of informatie verstrekt aan of verzameld door het Bedrijf met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.

 

Volledige overeenkomst

 

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst, samen met het privacybeleid en de disclaimer , de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en het bedrijf met betrekking tot de website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot de Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden geschreven.

 

Wijzigingen in de voorwaarden

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. Het Bedrijf moedigt u aan om regelmatig de Voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van onze updates.

 

Neem contact op

 

Het bedrijf verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de voorwaarden:

 

E-mailadres: Cassandra@LAWRTW.com

 

Van kracht vanaf 6 januari 2020

bottom of page